Saturday, April 1, 2017

Generations: Christoffelsz, Laubscher, Billiou

15. CHRISTOFFELSZ: The Netherlands - 3 generations - bef. 1655 - NY/NN
Christoffel [unk] / [unk]
Hans Christoffelsz / Tryntje Barents Blom
Maria Christopher / Pieter Prall

16. LAUBSCHER: Baden [Ger.] - 1 generation - c1840 - PA
Catherine Laubscher / John Wagner

17. BILLIOU: England or France [Neth.] - 2 generations - 1661 - NY/NN
Pierre Billiou / Francoise DuBois
Marie Billiou / Arent Jansen Prall

England - France: 2 generations - Thomas Billiou / Amie [unk] - Jeacq Billiou / [unk]:
4 generations total

No comments:

Post a Comment